Tasumise kord

AKROBAATIKA KOOLI ÕPILASE VANEMA JA KOOLI VAHELINE KOKKULEPE

Käesolev Akrobaatika Kooli treeningutel osalemise kokkulepe (edaspidi Kokkulepe) on sõlmitud MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskuse, registrikood 80060223, (edaspidi Kool), ja õpilase/lapse (edaspidi Laps) lapsevanema (edaspidi Vanem) vahel.


1. VANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1.1 Vanemal on õigus saada teavet Kooli treeningute korralduse ja õppekava kohta.
1.2 Vanemal on õigus saada treenerilt tagasisidet treeningute ja oma Lapse arengu kohta.
1.3 Vanem kohustub Lapse varustama treeningtegevuseks vajalike vahenditega ning tagama Lapse treeningutele õigeaegse saabumise
ja lahkumise.
1.4 Vanem kohustub kontrollima perearsti (vajadusel vastava spetsialisti) juures, et Laps on terve osalemaks akrobaatikatreeningutel ja
informeerima Kooli kirjalikult Lapse tervislike erivajaduste olemasolust.
1.5 Vanem on kohustatud treeningutel osalemise eest tasuma õppemaksu vastavalt õppemaksu tasumise korrale ja kehtivale
hinnakirjale (Lisa 1 ja Lisa 2 - vt. Kodulehele).
1.6 Vanem kohustub esitama Koolile järgnevad Vanema ja Lapse isikuandmed, mis võimaldavad tuvastada nende isikusamasust ning on
vajalikud Kokkuleppe täitmiseks: ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress.
1.7 Vanem kohustub esitama Koolile kontaktandmed (e-posti aadress, telefon), millel on võimalik Vanemat seoses Kokkuleppe
täitmisega, Lapse arenguga, treeningutega ja/või erakorraliste sündmuste esinemisel kätte saada.
1.8 Vanem annab Lapse Kooli treeningutele saatmisel Koolile nõusoleku Lapse kujutise jäädvustamiseks fotol, filmis või televisioonis mis
tahes Kooli poolt teostataval eetilisel, moraalsel ja mõistlikul viisil ning vastava kujutise kasutamiseks Kooli reklaammaterjalina.

2. KOOLI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

2.1 Koolil on õigus teha muudatusi treeningute töökorralduses, sealhulgas muuta pakutavate teenuste toimumisaega, teatades sellest
eelnevalt Vanemale mõistliku aja jooksul.
2.2 Kool kohustub treeninguid läbi viima septembrikuu teisest nädalast kuni maikuu lõpuni vastavalt Kooli poolt kehtestatud treeningute
graafikule.
2.3 Kui Kool ei otsusta teisiti, ei toimu õppetööd riiklikel pühadel ning koolivaheaegadel (vt. Koduleheküljelt).
2.4 Kool kohustub võimaldama Lapse osavõtu treeningtegevusest.
2.5 Kool kohustub viima läbi treeninguid viisil, mis vähendab riski, mis seaks ohtu Lapse tervisliku seisundi, miinimumini.
2.6 Kool kindlustab Lapse treeningtegevuse vastavalt õppekavale kvalifitseeritud akrobaatikatreenerite ja oma ala spetsialistide
juhendamisel.
2.7 Kool kohustub tegutsema ja käituma Lapse huvides ja Last tema arengus toetama.
2.8 Koolil on õigus jäädvustada Lapse isiku kujutist fotol, filmis või televisioonis mis tahes Kooli poolt teostataval eetilisel, moraalsel ja
mõistlikul viisil. Koolil on õigus kasutada Lapse kujutist Kooli poolt tehtavas reklaamis.
2.9 Kool töötleb Lapse ja Vanema isikuandmeid õigusaktidega, eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruses ja isikuandmete kaitse
seaduses määratud ulatuses ja korras. Kool ei väljasta kellegi isikuandmeid kolmandatele isikutele andmesubjekti nõusolekuta, kui
andmete saamist ei taotleta seadusest tuleneva ülesande täitmiseks.
2.10 Koolil on õigus vajadusel lastega lapsevanemate juuresolekuta läbi viia arenguvestlusi.

3. LEPINGU LÕPPEMINE

3.1. Kool võib kokkuleppest loobuda igal ajal, teatades sellest kirjalikult vähemalt üks kuu ette.
3.2. Lapse treeningutest loobumise korral tuleb Vanemal esitada kirjalikku taasesitamist võimaldav avaldus Kokkuleppe lõpetamiseks
hiljemalt jooksva kuu viimaseks päevaks. Juhul, kui Vanem ei esita Kokkuleppe lõpetamise avaldust jooksva kuu viimaseks päevaks,
kohustub Vanem maksma õppemaksu ka järgneva kuu eest.


Lisa 1
Õppemaksu tasumise kord

1. Õppemaksu suurus ning tasumise tähtajad igaks järgnevaks õppeaastaks määratakse Kooli poolt ning kehtestatakse hiljemalt 1.
septembril.
2. Koolil on õigus keelduda Last treeningutele lubamast juhul, kui Lapse eest on varasemal perioodil õppemaks tasumata.
3. Õppemaksu tasub Vanem vastavalt lapsevanemale/hooldajale väljastatud arvele.
4. Õppemaks ei sisalda tasu treeninglaagrite, individuaalõppe, varustuse ja võistlustegevusega seotud kulutuste eest.
5. Koolil on õigus korrigeerida õppemaksu suurust 2 korda aastas, teatades Vanemale hinnatõusust vähemalt üks kuu ette.
6. Õppemaksu mittetähtaegsel tasumisel on Koolil õigus nõuda viivist 0,2% tähtaegselt tasumata õppemaksu summalt iga viivitatud
päeva eest.
7. Kui Vanemal on Õpilase eest kohustus Koolile tasuda üheaegselt Kokkuleppest tulenevaid erinevaid kohustusi, arvestatakse esimeses
järjekorras makstuks viivis ning seejärel teised kohustused.
8. Õppemaks tasutakse käesolevas lisas sätestatud Kooli arveldusarvele viisil, mis kindlustab õppemaksu laekumise hiljemalt
väljastatud arvele märgitud tähtajaks.
9. Õppemaksu tasumise erisused treeningutelt puudumise korral haigestumise tõttu on järgnevad:
9.1. Lapse treeningutelt puudumisel kuni 2 nädala jooksul ei tagasta Kool vastava perioodi eest tasutud õppemaksu ega kanna
õppemaksu edasi järgmistesse perioodidesse.
9.2. Lapse treeningutelt puudumisel 2-4 nädala vältel on Vanemal kohustus vastava perioodi eest tasuda rühma kohatasu 40€.
9.3. Kui Laps puudub treeningutelt rohkem kui neljal järjestikusel nädalal, kantakse makstud treeningtasu edasi järgmiste perioodide
katteks või vabastatakse Laps treeningtasu maksmisest kuni trenni naasmiseni.
9.4. Pikema treeningutest puudumise korral peatatakse Vanema ja Kooli vaheline Kokkulepe Vanema kirjalikku taasesitamist
võimaldava avalduse alusel. Lapse treeningutele naasmisel ei taga Kool Lapsele treeningkohta samas treeningrühmas.
10. Juhul, kui treeningud jäävad ära Koolist sõltumatutel asjaoludel, näiteks tulenevalt riiklikest korraldustest, kohustub Vanem tasuma
kohatasu 40 eurot esimesel kuul, mis järgneb treeningute ära jäämise aluseks olevale sündmusele, hoolimata treeningute
mittetoimumisest.
11. Õppemaksu tasumata jätmise korral kolmel järjestikusel kuul arvestatakse Laps rühma nimekirjast välja kuni võlgnevuse
tasumiseni.
12. Makseraskuste tekkimisel palume sellest viivitamatult kirjalikult Kooli teatada. Majanduslikel, tervislikel või muudel mõjuvatel
põhjustel on kirjaliku taotluse alusel võimalik taotleda osalist või täielikku õppemaksust vabastust teatud perioodiks või kogu
õppeaastaks. Avaldusel peab olema märgitud soodustuse taotlemise põhjus. Avalduse vaatab üle Kooli juhatus ja teeb otsuse iga
avalduse kohta eraldi.
Juhime tähelepanu, et makseraskuse korral on abi saamiseks võimalik pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna poole.
13. Õppemaksu võlgnevuse või mittetähtaegse tasumise korral kaotab Laps käesoleva lisa punktis 12 toodud soodustuse.
14. Tundidest puudumine (k.a. puhkusereisidel viibimine) ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.
15. Kui Laps lõpetab Koolis õppimise poole õppeaasta pealt, siis ettemakstud õppemaks tagastamisele ei kuulu.Vaheajad

Treeninguid ei toimu riiklikel pühadel ja kooli poolt sätestatud vaheaegadel.

2021/2022 õppeaasta treeningtegevus toimub 5. september 2021 - 29. mai 2022. Võistlusrühmadel toimuvad treeningud kuni 12. juuni 2022.

I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 30. oktoober 2021. a;
II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 8. jaanuar 2022. a;
III vaheaeg 28. veebruar 2022. a kuni 5. märts 2022. a;
IV vaheaeg 25. aprill 2022. kuni 1. mai 2022. a.