Tasumise kord

AKROBAATIKA KOOLI ÕPILASE VANEMA JA KOOLI VAHELINE KOKKULEPE 

Käesolev Akrobaatika Kooli treeningutel osalemise kokkulepe (edaspidi Kokkulepe) on sõlmitud MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskuse, registrikood 80060223, (edaspidi Kool), ja õpilase/lapse (edaspidi Laps) lapsevanema (edaspidi Vanem) vahel. 

1. VANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

1.1. Vanemal on õigus saada teavet Kooli treeningute korralduse ja õppekava kohta.

1.2 Vanemal on õigus saada treenerilt tagasisidet treeningute ja oma Lapse arengu kohta.

1.3 Vanem kohustub Lapse varustama treening tegevuseks vajaliku riietusega (Akrobaatika Kooli trikoo ja dress)  ja võimalusel vahenditega (vastavalt treeneri soovitustele treeningkumm, kätelseisu pulgad vm) ning tagama Lapse treeningutele õigeaegse saabumise ja lahkumise.

1.4 Vanem kohustub kontrollima perearsti (vajadusel vastava spetsialisti) juures, et Laps on terve osalemaks akrobaatika treeningutel ja informeerima Kooli kirjalikult Lapse tervislike erivajaduste olemasolust.

1.5 Vanem on kohustatud treeningutel osalemise eest tasuma õppemaksu vastavalt õppemaksu tasumise korrale ja kehtivale hinnakirjale (vt. Koduleheküljelt).

1.6 Vanem kohustub esitama Koolile järgnevad Vanema ja Lapse isikuandmed, mis võimaldavad tuvastada nende isikusamasust ning on vajalikud Kokkuleppe täitmiseks: ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress.

1.7 Vanem kohustub esitama Koolile kontaktandmed (e-posti aadress, telefon), millel on võimalik Vanemat seoses Kokkuleppe täitmisega, Lapse arengu, treeningutega ja/või erakorraliste sündmuste esinemisel kätte saada.

1.8 Vanem annab Lapse Kooli treeningutele saatmisel Koolile nõusoleku Lapse kujutise jäädvustamiseks fotol, filmis või televisioonis mis tahes Kooli poolt teostataval eetilisel, moraalsel ja mõistlikul viisil ning vastava kujutise kasutamiseks Kooli reklaammaterjalina.

 

2. LISAKOHUSTUSED VÕISTLUS RÜHMA LASTE VANEMATELE 

2.1 Võistlustel osalemisel tagab vanem Lapsele Akrobaatika Kooli võistlustrikoo ja esindusvormi. Esindusvormi saab tellida info@omatsirkus.ee.

2.2 Võistlusrühma kuni 19 (k.a) aastastel sportlastel, kes treenivad vähemalt 6 akadeemilist tundi nädalas lisaks kehalise kasvatuse tundidele, on kohustus osaleda igal õppeaastal noorsportlase terviseuuringutel.

2.3 Kõigile Eesti meistrivõistlustel osalevatele võimlejatele noorte-, juuniori- ja meistriklassis on kohustuslik Eesti Võimlemisliidu litsents. Litsentsi saab soetada: https://iseteenindus.eevl.ee/et/litsentsid. Litsentsi soetamise eelduseks on kehtiva spordiarsti tervisetõendi olemasolu.

2.4 Vanem tagab Lapse osalemise vastava rühma suvistel treeningutel ja spordilaagrites.

 

3. KOOLI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

3.1 Koolil on õigus teha muudatusi treeningute töökorralduses, sealhulgas muuta pakutavate teenuste toimumisaega, teatades sellest eelnevalt Vanemale mõistliku aja jooksul.

3.2 Kool kohustub treeninguid läbi viima septembri teisest nädalast kuni maikuu lõpuni vastavalt Kooli poolt kehtestatud treeningute graafikule.

3.3 Kui Kool ei otsusta teisiti, ei toimu õppetööd riiklikel pühadel ning koolivaheaegadel (vt. Koduleheküljelt).

3.4 Kool kohustub võimaldama Lapse osavõtu treeningtegevusest.

3.5 Kool kohustub viima läbi treeninguid viisil, mis vähendab riski, mis seaks ohtu Lapse tervisliku seisundi, miinimumini.

3.6 Kool kindlustab Lapse treeningtegevuse vastavalt õppekavale kvalifitseeritud akrobaatikatreenerite ja oma ala spetsialistide juhendamisel.

3.7 Kool kohustub tegutsema ja käituma Lapse huvides ja Last tema arengus toetama.

3.8 Koolil on õigus jäädvustada Lapse isiku kujutist fotol, filmis või televisioonis mis tahes Kooli poolt teostataval eetilisel, moraalsel ja mõistlikul viisil. Koolil on õigus kasutada Lapse kujutist Kooli poolt tehtavas reklaamis.

3.9 Kool töötleb Lapse ja Vanema isikuandmeid õigusaktidega, eelkõige isikuandmete kaitse üldmääruses ja isikuandmete kaitse seaduses määratud ulatuses ja korras. Kool ei väljasta kellegi isikuandmeid kolmandatele isikutele andmesubjekti nõusolekuta, kui andmete saamist ei taotleta seadusest tuleneva ülesande täitmiseks.

3.10 Koolil on õigus vajadusel lastega lapsevanemate juuresolekuta läbi viia arenguvestlusi.

 

4. LEPINGU LÕPPEMINE 

4.1 Kool võib kokkuleppest loobuda igal ajal, teatades sellest kirjalikult vähemalt üks kuu ette.

4.2 Lapse treeningutest loobumise korral tuleb Vanemal esitada kirjalikku taasesitamist võimaldav avaldus Kokkuleppe lõpetamiseks vähemalt üks kuu ette.

4.3 Juhul, kui Vanem ei esita Kokkuleppe lõpetamise avaldust üks kuu ette, kohustub Vanem maksma õppemaksu ka järgneva kuu eest.

 

Lisa 1 

ÕPPEMAKSU TASUMISE KORD 

1. Õppemaksu suurus ning tasumise tähtajad igaks järgnevaks õppeaastaks määratakse Kooli poolt ning kehtestatakse hiljemalt 1. septembril.

2. Koolil on õigus keelduda Last treeningutele lubamast juhul, kui Lapse eest on varasemal perioodil õppemaks tasumata.

3. Õppemaksu tasub Vanem vastavalt lapse vanemale/hooldajale väljastatud arvele.

4. Õppemaks ei sisalda tasu treeninglaagrite, individuaalõppe, varustuse ja võistlustegevusega seotud kulutuste eest.

5. Koolil on õigus korrigeerida õppemaksu suurust 2 korda aastas, teatades Vanemale hinnatõusust vähemalt üks kuu ette.

6. Õppemaksu mittetähtaegsel tasumisel on Koolil õigus nõuda viivist 0,2% tähtaegselt tasumata õppemaksu summalt iga viivitatud päeva eest.

7. Kui Vanemal on Õpilase eest kohustus Koolile tasuda üheaegselt Kokkuleppest tulenevaid erinevaid kohustusi, arvestatakse esimeses järjekorras makstuks viivis ning seejärel teisesed kohustused.

8. Õppemaks tasutakse käesolevas lisas sätestatud Kooli arveldusarvele viisil, mis kindlustab õppemaksu laekumise hiljemalt väljastatud arvele märgitud tähtajaks.

9. Juhatuse otsusega ei tehta ümberarvestusi haiguspäevade või muude puudumiste eest (erandiks raske operatsioon, pikem haiglaravi, jalaluumurd). Õppemaksu tasumise erisused treeningutelt puudumise korral haigestumise tõttu on järgnevad:

9.1 Lapse treeningutelt puudumisel kuni 4 nädala jooksul (1 kuu) ei tagasta Kool vastava perioodi eest tasutud õppemaksu ega kanna õppemaksu edasi järgmistesse perioodidesse.

9.2 Lapse treeningutelt puudumisel  (raske operatsioon, pikem haiglaravi, jalaluumurd tõttu) neljal kuni kaheksal järjestikusel nädalal (2 kuud) on Vanemal kohustus tasuda esimese kuu õppemaksu 100% ulatuses ja teise puudutud kuu eest tasuda rühma kohatasu 40€.

9.3 Kui Laps puudub treeningutelt rohkem kui kahel  järjestikusel kuul, vabastatakse Laps alates kolmandast kuust treeningtasu maksmisest kuni trenni naasmiseni.

9.4 Pikema treeningutest puudumise korral peatatakse Vanema ja Kooli vaheline Kokkulepe Vanema kirjalikku taasesitamist võimaldava avalduse alusel. Lapse treeningutele naasmisel ei taga Kool Lapsele treening kohta samas treeningrühmas.

10. Juhul, kui treeningud jäävad ära Koolist sõltumatutel asjaoludel, näiteks tulenevalt riiklikest korraldustest, kohustub Vanem tasuma kohatasu 40 eurot esimesel kuul, mis järgneb treeningute ära jäämise aluseks olevale sündmusele, hoolimata treeningute mittetoimumisest.

11. Õppemaksu tasumata jätmise korral kolmel järjestikusel kuul arvestatakse Laps rühma nimekirjast välja kuni võlgnevuse tasumiseni.

12. Makseraskuste tekkimisel palume sellest viivitamatult kirjalikult Kooli teatada. Majanduslike, tervislikel või muudel mõjuvatel põhjustel on kirjaliku taotluse alusel võimalik taotleda osalist või täielikku õppemaksust vabastust teatud perioodiks või kogu õppeaastaks. Avaldusel peab olema märgitud soodustuse taotlemise põhjus. Avalduse vaatab üle Kooli juhatus ja teeb otsuse iga avalduse kohta eraldi. Juhime tähelepanu, et makseraskuse korral on abi saamiseks võimalik pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonna poole.

13. Õppemaksu võlgnevuse või mittetähtaegse tasumise korral kaotab Laps käesoleva lisa punktis 12 toodud soodustuse.

14. Tundidest puudumine (k.a. puhkusereisidel viibimine) ei vabasta õppemaksu maksmise kohustusest.

15. Kui Laps lõpetab Koolis õppimise poole õppeaasta pealt, siis ette makstud õppemaks tagastamisele ei kuulu.Vaheajad

Treeninguid ei toimu riiklikel pühadel ja kooli poolt sätestatud vaheaegadel. 

2023/2024 õppeaasta treeningtegevus toimub 4. september 2023 - 26. mai 2024.
Võistlusrühmadel (Volfram, Ameriitsium, Rubiidium ja Alumiinium) toimub treeningtegevus 4. september 2023 - 18. juuni 2024.

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad:
I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 28. oktoober 2023. a;
II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 2. märts 2024. a;
IV vaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 27. aprill 2024. a.